Algemene voorwaarden online Sponsoring

De organisatie steunen kan via online sponsoring lees aandachtig onze algemene voorwaarden voor de online betaling.

Artikel 1: Definities

1.1 Ik sponsor pagina: middel van Actievoerder om Online sponsoring te ontvangen;

1.2 Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de
Ontvangende Partij sponsoring ontvangt door gebruikmaking van Techniek
voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.3 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de
Overeenkomst kan afzien;

1.4 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “online sponsoring” van Zebra Kids Foundation vzw
onderdeel van de Overeenkomst;

1.5 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Sponsoring formulier en
Online gift pagina;

1.6 Sponsoring formulier: middel om Online Sponsoring te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst
aangaat met de Ontvangende partij;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online sponsoring en op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij
akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene

Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1 Online Sponsoring komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij;

3.2 Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Gevende
Partij nadat het Online Betalen onomkeerbaar is voltooid.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij

4.1 De Gevende Partij kan op basis van de Online Sponsoring en Online Betalen
gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of
rechten ontlenen aan de besteding van de Online Sponsoring en Online Betalen
anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2 Gevende Partij ontvangt bij het Online Betalen een bewijs
na ontvangst van het Online Betalen en binnen maximaal 30 werkdagen een factuur berekend met 21% BTW

4.3 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Sponsoring of Online betalen via een Sponsoring formulier van 8 werkdagen.
Hiertoe kan de Overeenkomst enkel via email ontbonden via info@zebrakidsfoundation.be

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij

5.1 Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een
Online Sponsoring te besteden conform de Missie;

5.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online Sponsoring en zorgt voor een veilige webomgeving;

5.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan de  privacy wetgeving

Artikel 6: Plichten Gevende Partij

6.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de
Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is doet een Online sponsoring en
Online Betalen alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 Gevende Partij doet alleen online sponsoring met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.4 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op een
Sponsoring formulier

6.5 Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.3 en
6.4 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;

Artikel 8: Klachten & retourneren:

8.1 Retourneren kan binnen de veertien dagen volledig kosteloos, we storten je online sponsoring terug. Mits dit te melden binnen de veertien dagen via info@zebrakidsfoundation.be

8.2 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Zebra Kids Foundation vzw? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Dit kan via info@zebrakidsfoundation.be